بوسیدن لب‌های منتقدین یکی از زیباترین شعارهای دولت تدبیر و امیدبود!

در ادامه واکنش‌ها به عصبانیت وزیر بهداشت در برنامه ثریا، رئیس کمیسیون حقوقی سازمان نظام پرستاری گفت:بوسیدن لبهای منتقدین یکی از زیباترین شعارهای دولت تدبیر و امیدبود.

نمونه بارز تحقق این شعار دولت یازدهم را چهارشنبه شب در برنامه ثریا، ملت به عینه شاهد بودند که شاگرد اول کابینه روحانی، جناب دکتر هاشمی شرط حضور خود را عدم دعوت از منتقدین قرار فرموده بودند.

چه شب درخشانی برای صداوسیما رقم خورد و نشانگر شروع حرکت صداوسیما به سوی رسالت واقعی خویش بود.ارسال نظر