واژه هرمنوتیک در لغت به معنای علم تفسیر و تاویل معنا کرده اند. این واژه به دو بخش هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک روشی تقسیم شده است.

-تحلیلی بر رابطه هرمنوتیک روشی و فلسفی با تاویل و تفسیر قرآن کریم توسط دکتر اعلی تورانی مسئول کمیته گفتمان انقلاب اسلامی جمعیت جانبازن  
ارسال نظر