عراقچی بر بالین برجام، روحانی با مردم شفاف سخن بگوید، اولین گام اروپا در جنگ تجاری با ترامپ، بلبشو در اوپک، دامن زدن به آشفتگی بازار از جمله تیترهای مطبوعات شنبه 2 تیرماه است.

عراقچی بر بالین برجام، روحانی با مردم شفاف سخن بگوید، اولین گام اروپا در جنگ تجاری با ترامپ، بلبشو در اوپک، دامن زدن به آشفتگی بازار از جمله تیترهای مطبوعات شنبه 2 تیرماه است.ارسال نظر