مرخصی جایگزین کار جهادی .

روحانی در مراسم رونمایی از جنگنده کوثر گفت: «خواهشا این یکی دو سال حزب و جناح را فراموش کنیم. انتخابات دیگر تمام شده؛ جناح‌ها یکی دو ماه به مرخصی بروند تا اتحاد و وحدت بیشتر شود.»

واقعیت آرایش پیش رو جنگ تمام عیار آمریکا علیه ما را نشان می دهد . هزینه ۷۰۰۰ هزار میلیارد دلاری مورد ادعا ترامپ برای شکستن انقلاب اسلامی و... شاهد چنین رویارویی تمام عیار است. پنهان کردن اطلاعات برجام از مجلسیان و چشم های بیدار نظام درجریان مذاکرات ، نوعی مرخصی دادن از جنس توصیه های رئیس جمهور بود.

واسپاری دستاوردهای علمی یک نسل با انجام یک طرفه تمامی تعهدات بدون گرفتن تضمین از طرف آمریکایی، نتیجه اش معامله پوچ و نقض ۱۲ پرونده برجام شد که حتی یک مورد آن را نتوانستیم به نتیجه حقوقی و باز گشت حق به حراج رفته مان برسانیم.

ترفند به مرخصی کشاندن چشم های بیدار نظام بجای فراخواندن آنها به حضور جهادی تنها در این صحنه نبوده، پروژه ای است که پیش و پس از این تجربه بارها تکرار شده است.

تردید نیست شرایط نامناسب اقتصادی موجود حاصل تصمیم های نادرست تیم اقتصادی دولت ، ترامپ را در محاسبه ای غلط به هیجان آورده تا بار دیگر ابزارهای اقتصادی، اطلاعاتی، نظامی، دپیماتیک و رسانه خود را مقابل ایران آرایش دهند.

واژه "مرخصی رفتن جریان های سیاسی " اعلامی رئیس جمهور با زبان طنز ولی اهانت آمیز به همه دلسوزان انقلاب و حامیان منافع ملی بود.

اکنون که موج حمایت از دولت در چهارچوب فراخوان مقام معظم رهبری با ارایه طرحها آرایش بهتری برای برون رفت از مشکل به خود گرفته است فرمان رئیس جمهور به بی عملی و ترک صحنه نه شرط عقل است و نه تدبیر.

کار جهادی ، مهندسی انگیزه ها و متمرکز شدن بر مشکلات اقتصادی بدور از هرگونه حاشیه پردازی های مزاحم چاره برون رفت از این شرایط است.ارسال نظر