بسمه تعالی

سخنی با غیر مجلسیان

در اوایل صدارت خود، در دانشگاه تهران با این جمله که یک‌ بمب‌آمریکا‌ میتواند‌ کل سیستم‌ دفاعی‌ ایران‌را از کار بیندازد، غرب تلاش کرد تا بوسیله این نگاه ملت ایران و دانشجویان را بترساند! ، با دستگیری دری اصفهانی و اعتراف به جاسوسی در تیم هسته‌ای توسط خودش، بجای اعلام برائت از وی به تمجید از او پرداخت ( البته در این مورد دیگرانی هم به کمک او آمدند) ! . در دفاع از cft در مجلس شورای اسلامی نمایندگان و ملت ایران را تهدید نمود! . او امروز پا را فراتر گذاشته و با گفتن بالاخره پولشوئی‌یک‌واقعیت‌در‌کشور‌ماست ....وکدهای‌زیادی‌درباره‌میزان‌پول‌شویی‌در‌کشور‌وجود‌دارد؟ به دستگاه‌ها و نهادهای نظام اتهام وارد کرده و برای رسانه‌های دشمن خوراک تبلیغاتی تهیه نموده است، و اگر این روند عدم توفیق وی دراجرایی کردن برجام و و لایحه خلاف شرع و خلاف قانون اساسی cft تداوم یابد چه بسا ایشان جمهوری اسلامی را به نقض‌برجام‌ و معاهدات‌برجامی متهم نماید پولشوئی‌یک‌واقعیت‌در‌کشور‌ماست ....وکدهای‌زیادی‌درباره‌میزان‌پول‌شویی‌در‌کشور‌وجود‌دارد؟ به دستگاه‌ها و نهادهای نظام اتهام وارد نموده و برای رسانه‌های دشمن خوراک تبلیغاتی تهیه نمود، و اگر این روند عدم توفیق وی دراجرایی کردن برجام و و لایحه خلاف شرع و خلاف قانون اساسی cft تداوم یابد چه بسا ایشان جمهوری اسلامی را به نقض‌برجام‌ و معاهدات‌برجامی متهم نماید اینکه چرا ایشان علیرغم سابقه دیپلماتیک و جایگاه برجسته خود بدون نگرانی و بی محابا منافع ملی را هدف گرفته است معما است اما یقیناً سکوت بی‌عملگی و رها‌بودن‌نظارت‌مجلس یکی از عوامل اصلی اینگونه رفتارهاست. لذابعضی از آقایان به این نتیجه رسیده اند که مجلس ‌دیگر‌در‌راس‌ امور‌نیست و اینکه مجلس با عصاره‌فضایل‌ملت فاصله گرفته است. سوال: آیا اگر شخصی غیر از این فرد چنین مطلبی را بگوید نهادهای امنیتی و قضایی و نظارتی چه رفتاری با خواهند داشت؟ ترساندن ‌ملت تهدید ملت تهمت‌ به ‌ملت ارسال نظر