سپردن درمان ايثارگران از ميانه سال به دستگاههاي اجرايي كه آمادگي لازم براي اين منظور ندارند ، بدون در نظر گرفتن عواقب وخيم آن نشان از بي تدبيري دولت در اداره امور ايثارگران است و حكايت از آن دارد كه احساس مسئوليت نسبت به امور ايثارگران در دولت و مجلس رو به كاهش است

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام و احترام به اطلاع مي رساند مهمترين و اساسي ترين نياز ايثارگران به ويژه جانبازان ، ‌درمان است كه هرازگاهي با بي مهري مسئولان مواجه مي شود. اكنون كه ميانگين سني جانبازان به مرز شصت سال رسيده است ديگر توان و رمقي براي آنان باقي نمانده كه سرگردان دستگاههاي اجرايي ،‌بيمه ها و مراكز درماني باشند . از مديران سازمان برنامه و بودجه كه پيشنهاد تامين و پرداخت هزينه بيمه تكميلي ايثارگران و افراد تحت تكفل آنان را به دستگاههاي اجرايي آن هم در ميانه سالجاري به هيات دولت داده اند و هيات دولت هم بدون تامل آن را به تصويب رسانده است گله اي نيست اما سكوت بنياد به عنوان سازمان تخصصي و متولي امور ايثارگران نگران كننده است . مدتي است بي مهري به جامعه ايثارگري در دولت و مجلس به يك رويه تبديل شده است و بيم آن مي رود كه ايثارگران براي تغيير اين رويه ها ناچار شوند تصميماتي اتخاذ نمايند كه خوشايند دولت و مجلس نباشد . اگر صبر براي كوتاهي دولت و مجلس در ساير خدمات مانند معيشت ، اشتغال و ... قابل تحمل و پذيرش باشد لكن اهمال و قصور براي درمان كه با درد جانكاه براي جانبازان همراه است قابل پذيرش نخواهد بود. نظر شما را به اين فرمان حضرت امام به هنگام تاسيس بنياد شهيد جلب مي كنيم كه فرمودند: اگر سازمان در موارد مرقومه به اشكالي برخورد نمود و يا از طرف بعضي متصديان اهمالي شد اينجانب را مطلع نمايند تا در رفع آن بطور مقتضي عمل نمايم. سپردن درمان ايثارگران از ميانه سال به دستگاههاي اجرايي كه آمادگي لازم براي اين منظور ندارند ، بدون در نظر گرفتن عواقب وخيم آن نشان از بي تدبيري دولت در اداره امور ايثارگران است و حكايت از آن دارد كه احساس مسئوليت نسبت به امور ايثارگران در دولت و مجلس رو به كاهش است . مصرانه از حضرت عالي تقاضا داريم نسبت به اصلاح اين مصوبه اقدام و تا پيش بيني تمهيدات لازم براي امور ايثارگران از اين تصميمات خلق الساعه خودداري كنيد . رونوشت : دفتر مقام معظم رهبري جهت استحضار معظم لهارسال نظر